Звіт­но-ви­бор­ча кон­фе­рен­ція ра­йон­ної та місь­кої ор­га­ні­за­цій ве­те­ра­нів

Дата: 15.10.2019 14:46
Кількість переглядів: 78

9 жов­тня, на­пе­ре­дод­ні виз­нач­ної да­ти — 75 річ­ни­ці виз­во­лен­ня Ук­ра­ї­ни від ні­мець­ко-фашистсь­ких за­гар­бни­ків, в ра­йон­но­му Бу­дин­ку куль­ту­ри від­бу­ла­ся 11 звіт­но-ви­бор­ча кон­фе­рен­ція ра­йон­ної та місь­кої ор­га­ні­за­цій ве­те­ра­нів вій­ни і пра­ці, війсь­ко­вої служ­би, си­ло­вих струк­тур, ді­тей вій­ни. На яку бу­ли зап­ро­ше­ні сіль­ські та місь­кі го­ло­ви ве­те­рансь­ких ор­га­ні­за­цій, со­ці­аль­ні пар­тне­ри, пред­став­ни­ки ор­га­ні­за­цій та ус­та­нов, во­лон­те­ри ве­те­рансь­ко­го ру­ху, пред­став­ни­ки засобів ма­со­вої ін­фор­ма­ції.

На­пе­ре­дод­ні кон­фе­рен­ції від­бу­ло­ся спіль­не за­сі­дан­ня пре­зи­дії місь­кої та ра­йон­ної ор­га­ні­за­цій ве­те­ра­нів, на яко­му бу­ли роз­гля­ну­ті ор­га­ні­за­цій­ні пи­тан­ня з про­ве­ден­ня кон­фе­рен­ції; зат­вер­дже­но зві­ти ра­йон­ної та місь­кої ор­га­ні­за­цій, по­ря­док ден­ний та рег­ла­мент, ке­рів­ні ор­га­ни кон­фе­рен­ції, ра­йон­ної та місь­кої ор­га­ні­за­цій, ви­бо­ри де­ле­га­тів на 8 об­лас­ну звіт­но-ви­бор­чу кон­фе­рен­цію ве­те­ра­нів.

Учас­ни­ки кон­фе­рен­ції — всі ве­те­ра­ни, го­ло­ви ве­те­рансь­ких пер­вин­них ор­га­ні­за­цій вша­ну­ва­ли світ­лу пам’ять міль­йо­нів за­гиб­лих та за­му­че­них в ча­си дру­гої Сві­то­вої вій­ни пок­ла­дан­ням кві­тів на Па­гор­бі Сла­ви та хви­ли­ною мов­чан­ня.

Вес­ти кон­фе­рен­цію бу­ло до­ру­че­но по­чес­но­му ве­те­ра­ну Ук­ра­ї­ни П. Уман­цю. Із до­по­ві­дя­ми за звіт­ний пе­рі­од, з 29 ве­рес­ня 2015 по 9 жов­тня 2019 ро­ку, вис­ту­пи­ли го­ло­ви  ра­йон­ної та місь­кої ве­те­рансь­ких ор­га­ні­за­цій В.Г.Слинь­ко та А.М.Мар­ти­нен­ко. В об­го­во­рен­ні до­по­ві­дей взя­ли участь го­ло­ва ве­те­рансь­кої ор­га­ні­за­ції біб­лі­о­теч­них пра­ців­ни­ків ра­йо­ну О.Л.Гар­ка­вен­ко,  го­ло­ва ве­те­рансь­кої ор­га­ні­за­ції УТО­Су М.В.Го­лов­ко, го­ло­ва ве­те­рансь­кої ор­га­ні­за­ції Хлипні­вки М.А.Фі­лі­пен­ко, го­ло­ва рай­ко­му Проф­спіл­ки пра­ців­ни­ків ос­ві­ти М.О.Бой­ко, го­ло­ва ве­те­рансь­кої ор­га­ні­за­ції с.Не­мо­рож Н.Ф.На­у­мен­ко, го­ло­ва ве­те­рансь­кої ор­га­ні­за­ції Зве­ни­го­родсь­ко­го бу­дин­ку-ін­тер­на­ту для ін­ва­лі­дів та прес­та­рі­лих, прак­тич­ний пси­хо­лог Д.О.Чор­но­віл, ди­рек­тор­ка бу­дин­ку куль­ту­ри Л.І.Ко­но­нен­ко.

Вис­ту­па­ю­чі оці­ни­ли ро­бо­ту ве­те­рансь­ких ор­га­ні­за­цій на "за­до­віль­но".

Від місь­кої ра­ди в ро­бо­ті кон­фе­рен­ції прий­няв участь зас­туп­ник го­ло­ви місь­кої ра­ди С.В.Щер­би­на, який і вру­чив "По­дя­ку" та кві­ти від місь­ко­го го­ло­ви О.Я.Са­єн­ка го­ло­ві місь­кої ор­га­ні­за­ції ве­те­ра­нів А.М.Мар­ти­нен­ко за ба­га­то­річ­ну сум­лін­ну пра­цю, ак­тив­ну гро­мадсь­ку ро­бо­ту та ва­го­мий вне­сок у роз­ви­ток ве­те­рансь­ко­го ру­ху.

Рі­шен­ням кон­фе­рен­ції го­ло­ва­ми ра­йон­ної та місь­кої ор­га­ні­за­цій ве­те­ра­нів бу­ли об­ра­ні В.Г.Слинь­ко та А.М.Мар­ти­нен­ко. А та­кож во­ни бу­ли об­ра­ні де­ле­га­та­ми на 9 звіт­но-ви­бор­чу об­лас­ну кон­фе­рен­цію.

При­сут­ніх чле­нів кон­фе­рен­ції щи­ро при­ві­та­ли та по­да­ру­ва­ли свої ху­дож­ні но­ме­ри чле­ни во­лон­терсь­ко­го за­го­ну цен­тру під­го­тов­ки та пе­ре­під­го­тов­ки ро­біт­ни­чих кад­рів: Д.Нес­те­рен­ко, Д.Оч­ман, А.Сте­по­вий (ке­рів­ник Л.М.Фе­дик), ди­рек­тор цен­тру та де­пу­тат ра­йон­ної ра­ди С.С.Ру­бан, хор "Ве­те­ран" та фоль­клор­ний на­род­ний ан­самбль  "Жу­рав­ка" (ке­рів­ни­ки С.М.Тка­чен­ко, С.В.По­го­рі­лий), член клу­бу "Бе­ре­ги­ня" Л.А.Пав­ло­ва та ан­самбль від РБК в скла­ді: Т.Ка­ли­ти, К.Вдо­ві­ної, Н.Ше­ляг, Н.По­лі­щук, ду­ет в скла­ді: Л.Ко­но­нен­ко та А.Туп­чія. Си­ла­ми ве­те­ра­нів, чле­нів клу­бу “Бе­ре­ги­ня” — Г.М.Гвоз­ді­євсь­кої, М.С.Алєк­сє­є­вої та Н.О.Го­ря­ної бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на вис­тав­ка на­род­ної твор­чос­ті.

На за­кін­чен­ня но­во­об­ра­ні го­ло­ви ве­те­рансь­ких ор­га­ні­за­цій ра­йо­ну та міс­та щи­ро по­дя­ку­ва­ли всім при­сут­нім, вис­ту­па­ю­чим за плід­ну, конс­трук­тив­ну ро­бо­ту, по­ба­жа­ли доб­ро­го здо­ров я, ус­пі­хів у ро­бо­ті, щас­ли­во­го дов­го­літ­тя і ми­ру в Ук­ра­ї­ні, та зап­ро­си­ли чле­нів пре­зи­дій на пер­ше за­сі­дан­ня, а всіх при­сут­ніх пог­рі­ти­ся ча­єм.

Прес-центр ве­те­рансь­ких ор­га­ні­за­цій


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора