Відбулось чергове засідання ради районної державної адміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення

25 червня 2018 року відбулось чергове засідання ради районної державної адміністрації

з питань безпечної життєдіяльності населення.  На порядку денному були обговорені слідуючі питання, а саме:

1. Про стан виробничого травматизму, промислової безпеки та охорони праці  в районі за І квартал 2018 року.

2. Технічний стан будівель та споруд загальноосвітних навчально-виховних та медичних закладів в районі.

3. Про підсумки організації та виконання плану заходів із підготовки та проведення Тижня охорони праці в районі.

4. Про сприяння впровадженню системи управління охороною праці відповідно до Закону України “Про охорону праці” на підприємствах всіх форм власності в районі.

    

Страховий експерт з охорони праці відділення ВД ФССНВ в м.Звенигородка Бондаренко С.Ф. та головний  державний  інспектор відділу нагляду в АПК та СКС управління Держпраці у Черкаській області Штанько В.М доповіли, що на підприємствах, в установах та організаціях району зменшився ріст виробничого травматизму та знизився рівень смертності.  На засіданні ради заслуховувався стан виробничого травматизму та профзахворюваності у Звенигородському районі за І кварталі 2018 року  у Звенигородському  районі  не зареєстровано  нещасні випадки на виробництві. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість нещасних випадків  зменшилася 0/3. У І кварталі поточного року у Звенигородському  районі не зареєстровано  професійні захворювання.

Під час перевірок стану профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах   Звенигородського району встановлено, що керівники підприємств приділяють увагу створенню безпечних умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечують дотримання вимог законодавства щодо прав працівників  у галузі охорони праці.

За результатами перевірок стану охорони праці по підприємствах району страховим експертом з охорони праці відділення ВД ФССНВ в м.Звенигородка та  головним  державним  інспектором відділу нагляду в АПК та СКС управління Держпраці у Черкаській перевірено  систему управління охороною праці, відповідні створені служби охорони праці та надано пропозиції щодо вдосконалення при  розроблені положення з ОП, інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

           Також наголошено страховим експертом з охорони праці відділення ВД ФССНВ в м.Звенигородка Бондаренко С.Ф. щодо сприяння впровадженню системи управління охороною праці відповідно до Закону України “Про охорону праці” на підприємствах всіх форм власності в районі.

З введенням нової Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні згідно розпорядження Кабінету Міністрів України  „Про схвалення Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації”.

Метою та шляхами досягнення концепції є створення національної системи запобігання виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці. Реалізація Концепції забезпечить імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи.

Концепція є основою для запровадження національної системи безпеки та гігієни праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці також визначає ключові проблеми існуючої системи управління охороною праці в Україні та основні напрямки і шляхи їх розв’язання.

Концепція сприятиме:

 1. Підвищенню рівня захисту життя та здоров’я працівників;
 2. Зменшенню рівня та частоти виробничого травматизму та професійних захворювань;
 3. Формуванню національної культури безпеки та гігієни праці;
 4. Підвищення ефективності діяльності інспекції праці;
 5. Запровадженню ефективної системи реєстрації, повідомлення і розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 6. Підвищенню відповідальності роботодавців за створення належних, безпечних і здорових для працівників умов праці та виробничого середовища;
 7. Спрощенню законодавства щодо безпеки та гігієни праці та зменшенню адміністративного і регуляторного навантаження на роботодавця;
 8. Впровадженню механізмів та економічних стимулів із метою активізації поліпшення умов безпеки та гігієни праці для працівників;
 9. Посиленню чесної конкуренції, розширення доступу українських суб’єктів господарювання до міжнародного ринку та підвищення їхньої конкурентоспроможності на цьому ринку;
 10. Покращенню інвестиційного клімату в Україні;
 11. Поступовій імплементації норм Європейського Союзу в національне законодавство;
 12. Забезпеченню своєчасне і ефективне виконання положень Угоди , особливо положень статті 419 і статей 420-421 глави 21, та положень Додатку ХL до Глави 21.

Аналізуючи зміст матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві, більшість заходів щодо подальшого недопущення нещасних випадків полягає у проведенні позапланових інструктажів з питань охорони праці. Такий однотипний підхід до вирішення проблеми без усунення причини настання нещасних випадків не виключає можливості настання аналогічних випадків в майбутньому.

Як наслідок, роботодавець здійснює неефективне планування превентивної діяльності, розпорошуючи матеріальні й фінансові ресурси, виконує великий обсяг нормативних вимог, частина яких не актуальна для даного підприємства.

Жорстка регламентація правил виконання робіт та використання машин і механізмів призвела до накопичення значного обсягу нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці  не дає можливості оперативно та своєчасно реагувати на швидкий розвиток технологій та економіки, а також характеризується неефективним використанням ресурсів. Одними із головних невирішених проблем залишаються недостатнє фінансування заходів з БГП, низька якість проведення експертизи БГП, не забезпечення адаптації робочих процесів та обладнання до технічного прогресу

Основні напрями реформи чинної системи управління охороною праці полягатимуть, зокрема, у:

а) спрощенні чинного законодавства з БГП з одночасним підвищенням рівня умов БГП працівників, яке включатиме:

усунення дублюючих, застарілих і суперечливих положень, узгодження/наближення національного законодавства до міжнародних трудових норм та правової бази Європейського Союзу з БГП;

прийняття загального закону, який слугуватиме правовою базою національної системи запобігання виробничим ризикам і заохочення БГП та визначить загальні функції, основні обов’язки та права всіх зацікавлених сторін цієї сфери (держави, працівників, роботодавців, представницьких об’єднань працівників і роботодавців, інших суб’єктів) стосовно БГП;

б) розумному застосування ліцензій та дозволів на господарську діяльність для зменшення адміністративного, регуляторного і бюрократичного тягаря на суб’єктів економічної діяльності й кращої адаптації цього законодавства до конкретних характеристик і потреб мікро- та малих підприємств;

в) переході від реактивного підходу до БГП, який базується на усуненні наслідків, до проактивного підходу, який передбачає точну і постійну оцінку виробничих ризиків, їх запобігання, а також заохочення БГП;

г) консультуванні та участі всіх сторін соціального діалогу у процесі формування і реалізації політики з БГП;

д) проведенні досліджень і розвитку знань в сфері БГП; забезпеченні освіти, навчання та інформування з питань БГП;

е) підвищенні ефективності та дієвості всієї національної системи запобігання виробничим ризикам і заохочення БГП;

є) здійсненні результативного та ефективного інспектування в сфері БГП;

ж) державному регулюванні ринку послуг з БГП та промислової безпеки, в т.ч. на принципах страхування ризиків, пов’язаних з неякісним наданням таких послуг;

з) стимулюванні добровільного аудиту з питань БГП;

і) запровадженні механізмів економічного стимулювання роботодавців та працівників для сприяння і заохочення їхнього залучення до створення більш безпечних і здорових умов праці;

к) модернізації системи реєстрації, повідомлення і розслідування нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, нещасних випадків по дорозі на роботу чи з роботи, небезпечних подій та інцидентів для всіх галузей економічної діяльності і всіх працівників незалежно від статусу їхньої зайнятості.

Створення системи БГП на таких загальних принципах вимагатиме в першу чергу не збільшення державних витрат або витрат з боку роботодавців, а масштабної зміни традиційних підходів до управління БГП і прийняття іншого пакету керівних принципів.

            Етапи реалізації Концепції  реформування існуючої в Україні системою управління охороною праці включає три етапи та відповідні заходи:
1. Формування нової національної системи запобігання виробничим ризикам і заохочення безеки, гігієни праці в Україні.
2. Реалізація нової національної системи запобігання виробничим ризикам і заохочення безеки, гігієни праці в Україні.
3. Моніторинг, оцінка і коригувальні заходи.
Період другого етапу реалізації Концепції визначатиметься залежно від результатів, досягнутих на першому етапі, а також розвитку взаємовідносин України з Європейським Союзом, іншими економічно розвиненими країнами світу. 
Третій етап має здійснюватися постійно протягом першого та другого етапів реалізації Концепції.

Строк реалізації Концепції – до 2020 року.

Відповідно потребують удосконалення принципи участі усіх зацікавлених сторін – працівників та їх представників на локальному рівні, представників сторін соціального діалогу, а також експертів з БГП, представників мікро- і малих роботодавців та професійних асоціацій в реалізації законодавства з БГП. Недостатнє залучення ЗМІ, Інтернет-ресурсів, онлайн-додатків і соціальних мереж для забезпечення обізнаності працівників у сфері БГП не дозволяє розширити ряд можливих інструментів пропаганди безпечної  праці.  Так система має формуватись у чіткій відповідності до послідовної ієрархії загальних принципів запобігання, визначених Директивою Ради № 89/391/ЄЕС.

 

Секретар ради БЖД                                                                                                                                                     Трегубенко Т.І.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Які соціально-економічні проблеми для Вас особисто найбільш гострі?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень